Ίδρυμα Διατροφικών Μελετών & Ερευνών
Ίδρυμα Διατροφικών Μελετών & Ερευνών

Σκοπός του Ι.Δ.Μ.Ε. είναι να συμβάλλει, μέσα από την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού αλλά και την κινητοποίηση επιστημονικών ομάδων από τον χώρο της Διατροφής και της Υγείας, στην βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και κατά επέκταση της υγείας τους πληθυσμού στον Ελλαδικό αλλά και τον εγγενή Ευρωπαϊκό χώρο.

Μέσα από την συνεργασία με καταξιωμένες Ερευνητικές & Επιστημονικές Ομάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κρατικούς Οργανισμούς καθώς και επιχειρήσεις ιδιαίτερα από το χώρο των φαρμάκων και των τροφίμων, αποσκοπεί στην εκπλήρωση μίας σειράς στόχων:

  • Η προώθηση της διατροφικής πολιτικής στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο
  • Η συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παχυσαρκίας
  • Η προώθηση της συνεργασίας σε θέματα διατροφής, υγείας και ενίσχυσης των αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου με δράσεις ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας
  • Η αύξηση της συμμετοχικότητας του πολίτη σε δράσεις για την υποστήριξη των διατροφικών πολιτικών υγείας
  • Η προώθηση προτύπων υγιεινής διατροφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η προώθηση διατροφικής αγωγής μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων πληροφόρησης και βιωματικής εκπαίδευσης για την παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή δίαιτα, την υγιεινή διατροφή, την παχυσαρκία και τη σωματική άσκηση
  • Η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης για την προώθηση τρόπων υγιούς διαβίωσης και ασφάλειας των τροφίμων
  • Η ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της υγείας, της υγιεινής διατροφής και της φυσικής άσκησης στα παιδιά και στους νέους

Για την επίτευξη των στόχων του προβλέπονται μια σειρά από δράσεις όπως δημόσιες παρεμβάσεις, νομικού και άλλου χαρακτήρα, με αντικείμενο την προώθηση των στόχων του.

  • Συμμετοχή σε -και συνεργασία με- Ελληνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώσεις, κοινοπραξίες και εταιρικές σχέσεις με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, εντός ή εκτός Ελλάδας, φορείς και όργανα συμμετοχικών διαδικασιών (επιστημονικά και επαγγελματικά Σωματεία / Συλλόγους, Συνδικάτα και Ενώσεις Εργαζομένων και Φοιτητών, ΑΕΙ / ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, Φορείς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Επιστημονικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, κ.ο.κ.)
  • Δημόσιες παρεμβάσεις, νομικού και άλλου χαρακτήρα, με αντικείμενο την προώθηση των στόχων του, όπως διατύπωση αιτημάτων και συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο για θέματα διατροφής, υγείας, πολιτισμού, ποιότητας ζωής, κοινωνικής ενσωμάτωσης, κ.ο.κ.
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση και συντονισμό: α) Προγραμμάτων υγείας εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και παγκόσμιων οργανισμών, β) Προγραμμάτων εκπαίδευσης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και παγκόσμιων οργανισμών, γ) Έργων και δράσεων ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και ιατρικής βοήθειας σε πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, δ) Ερευνητικών προγραμμάτων
Ίδρυμα Διατροφικών Μελετών & Ερευνών
Ίδρυμα Διατροφικών Μελετών & Ερευνών
elGreek